วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 2


เรื่อง...ทารุนหรือสั่งสอน

            จากภาพสื่อถึงการลงโทษเด็กที่รุนแรงเกินความเหมาะสม เพราะในฐานะที่เป็นผู้ลงโทษ ควรมีวิจารณญาณในการลโทษ เพราะเด็กยังสามารถทำผิดได้เป็นธรรมดา เราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ ควรจะระงับควบคุมอารมณ์ และควรใช้เหตุและผลพูดคุยกับเด็ก ทำความเข้าใจกับเด็ก ให้รู้ถึงสาเหตุของการลงโทษ และครูควรทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่เด็ก
สาเหตุ
        1.เด็กไม่ทำการบ้าน
        2.เด็กไม่ตั้งใจเรียน
        3.เด็กไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู
        4.ครูลงโทษด้วยการใช้ไม้เรียว
        5.ครูลงโทษด้วยอารมณ์ความโกรธอย่างรุนแรง
การแก้ปัญหา(ในฐานะครู)
        1.ครูควรควบคุมอารมณ์
        2.ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องการเรียนการสอน
        3.ลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม
        4.ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน1

               ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิศา  ดวงจันทร์ 
ชื่อเล่น : อ้อม
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5411103032
วันเกิด : 19 มิถุนายน 2535
ที่อยู่ปัจจุบัน : 239 ม.4 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

                 การศึกษา
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนบ้านบ่อทราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
               คณะครุศาสตร์ สาขาวิาคณิตศาสตร์

                 ปรัชญาชีวิต
              : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด :